Strategia de Dezvoltare Locala 2017-2020, varianta actualizata iunie 2021
Strategia de Dezvoltare Locala 2017-2020, varianta actualizata aprilie 2021
”Strategia de Dezvoltare Locala 2017-2020” - varianta consolidata 2018
”Strategia de Dezvoltare Locala 2017-2020” - varianta actualizata iunie 2020
Obiectiv General - Obiective specifice - masuri - interventii
Plan cu delimitarea teritoriului vizat de SDL
”Fisele interventiilor aferente SDL” - varianta consolidata 2018
”Fisele interventiilor SDL”- varianta actualizata iunie 2020
                    
                    OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA (SDL)
                    Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 
                    sau excluziune socială în zone urbane marginalizate total sau parţial pe teritoriul municipiului Vulcan prin implementarea 
                    de măsuri integrate care vizează: îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de 
                    viaţă (infrastructura, acces la servicii, locuire) prin creşterea economică în teritoriul SDL şi prin măsuri specifice de
                    ocupare în următorii ani dar nu mai târziu de 2023 pentru un număr de 740 persoane.
                    
                    
                    Obiectivul general este în concordanta cu Obiectivul specific al axei prioritare 5 din POCU „reducerea numărului de persoane 
                    aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate (roma si non-roma) din oraşe cu peste 20.000 
                    locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii Roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în 
                    contextul mecanismului de DLRC" si cu obiectivul specific POR axa prioritara 9.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în 
                    risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate"