ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN (GAL Vulcan) s-a constituit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, autonomă, neguvernamentală, ce urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes general, precum şi în interesul unor colectivităţi. SCOPUL GENERAL AL ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN Asociaţia are ca scop general sprijinirea dezvoltării comunităţii locale prin promovarea cooperării şi parteneriatului public-privat pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea si implementarea proiectelor si accesarea fondurilor publice în general - si europene în special, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare pe toate planurile. SCOPUL SPECIFIC AL ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN Scopul specific al Asociaţiei este îmbunătăţirea abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale prin stimularea implicării acestora în procesul de dezbateri publice pentru dezvoltare locală, prin formarea unor parteneriate pentru identificarea nevoilor cât mai reale ale comunităţilor ţintă vizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală - SDL, cu accent pe zonele urbane marginalizate - ZUM, pentru a face paşi concreţi spre dezvoltarea mediului economic, social, cultural şi educaţional într-un mod eficient, durabil şi favorabil incluziunii sociale, în concordanţă cu Strategia Europa 2020, în scopul obținerii de finanțare nerambursabilă în cadrul programelor operaționale pentru finanțare europeană ce vor fi utilizate în promovarea conceptului egalităţii de şanse şi al antidiscriminării de orice fel, în special evitarea în totalitate a discriminării etnice, având ca scop final îmbunătăţirea calităţii vieţii prin reducerea disparităţilor, creşterea economică şi creşterea coeziunii sociale în teritoriul vizat de SDL, prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM. OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN Principalele obiective ale Asociației sunt: • dezvoltarea economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în municipiul Vulcan; • îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Vulcan prin atragerea de finanțări nerambursabile; • îmbunătăţirea imaginii publice a zonelor vizate prin identificarea şi reducerea problemelor specifice ale comunității, legate de infrastructură și locuințe, educație și statutul ocupațional al adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii publice (de educație, sociale, medicale etc.), organizarea și relațiile de la nivelul comunității, relațiile din afara comunității (cu comunitatea nemarginalizată, cu autoritățile locale etc.). • orientarea corespunzătoare a intervenţiilor prin încadrarea persoanelor în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza întregului teritoriu SDL ce formează comunitatea marginalizată care va reprezenta grupul țintă, precum și a distribuției acestor grupuri între diferitele zone distincte (ZUM sau zona funcțională aferentă); • consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, inclusiv promovarea capacităților de management al proiectelor; • monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală plasate sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) și a proiectelor sprijinite cu desfăşurarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. ACTIVITĂȚILE ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor declarate, Asociaţia îşi propune derularea următoarelor activităţi: • conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea propunerilor/fișelor de proiecte, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; • pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau a unei proceduri permanente de depunere a propunerilor, inclusiv definirea criteriilor de selecție, pe baza unor orientări naționale; • primirea și evaluarea cererilor de propuneri de proiecte; • selectarea fișelor de proiecte care vor fi propuse pentru finanțare din PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) /PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) și prezentarea acestora către cele două autorități de management pentru verificarea finală a eligibilității înainte de depunerea cererilor de finanțare; • asigurarea, cu ocazia selectării fișelor de proiecte, a coerenței cu Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate proiectelor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; • instruirea personalului GAL; • activități de transferabilitate a bunelor practici în scopul atingerii obiectivelor GAL Vulcan; • realizarea schimburilor de experiență în scopul atingerii obiectivelor GAL Vulcan; • organizarea și participarea la sesiuni de comunicări pe teme de dezvoltare; • participarea la activitățile altor organisme naționale și internaționale (conferințe, simpozioane, seminarii, etc.); • sprijinirea persoanelor fizice și juridice din municipiul Vulcan pentru identificarea unor surse de finanțare; • inițierea, dezvoltarea și depunerea de proiecte, în vederea obținerii de finanțări nerambursabile prin programele POR, POCU sau alte programe de dezvoltare; • delimitarea teritoriului SDL pe baza prevederilor Planului Urbanistic General (PUG); • delimitate perimetreor care corespund zonelor cu caracter distinct; • realizarea unui Studiu de referință la nivelul teritoriului SDL (ZUM și zona urbană funcțională aferentă), care să fie fundamentat pe o metodologie de eșantionare și pe utilizarea unor instrumente de cercetare adecvate (efectuarea unui sondaj/recensământ/anchetă etc. care va implica în mod obligatoriu activități de cercetare pe teren cu implicarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială); • identificarea problemelor diferitelor categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul SDL, cu accent pe ZUM, așa cum sunt acestea identificate atât de către populație, cât și de autorități/instituții, precum și de experți; • determinarea tipului de comunitate romă sau non-romă atât la nivelul teritoriului SDL, cât și pentru fiecare zonă distinctă (ZUM sau zonă funcțională aferentă); • stabilirea proporției populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu); • stabilirea proporției persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice; • stabilirea proporției persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber profesionist) și nici nu urmează o formă de învățământ; • stabilirea proporției locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană); • stabilirea proporției de nesiguranță locativă- proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală; • analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriului SDL; • identificarea şi reducerea numărului de persoane fără acte de identitate; • identificarea şi reducerea numărului de persoane fără adăpost; • identificarea şi reducerea numărului de persoane adulte şomere sau inactive; • identificarea persoanelor cu dizabilităţi; • identificarea persoanelor vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie; • identificarea copiilor aflaţi în situații de dificultate (ex. ante-preșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic, copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala, etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la risc, copii și tineri ai străzii; • identificarea tinerilor care au părăsit instituțiile de tip rezidențial; • identificarea adulților cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială; • identificarea părinților/ tutorilor/ îngrijitorilor informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii; • identificarea persoanelor care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din categoriile: - tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite; - tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit învățământul obligatoriu; - adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu; • identificarea familiilor fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost; • identificarea copiilor/ tinerilor/ adulților/ vârstnicilor cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială etc.; • identificarea victimelor violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, precum şi a victimelor traficului de persoane; • organizarea de întruniri cu persoanele din grupurile vizate; Activitatea Asociației are la bază STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017 - 2020 și este dedicată zonelor declarate ca zone ZUM, din cadrul comunității: Micro 3B, "Dallas", Colonia de Jos, Centrul Vechi, Crividia și Morisoara. Membrii fondatori ai ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN sunt: 1. UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ MUNICIPIUL VULCAN, reprezentând sectorul public 2. INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMIȘOARA, reprezentând societate civilă 3. SOCIETATEA INTERLOG COM S.R.L. BRAD, reprezentând mediul privat 4. SOCIETATEA RAMISA ȘATRA S.R.L. VULCAN, reprezentând mediul privat 5. MOROȘANU DORU , persoană fizică, reprezentând societatea civilă